Tvorba vodních prvků

Voda patří mezi základní složku životního prostředí. V minulosti docházelo k regulacím vodních toků. Kvůli snadnějšímu obhospodařovaní okolních pozemků se toky napřimovaly a dna koryt zpevňovala betonovými prefabrikáty. Ve skutečnosti docházelo k snížení průtočných profilů, zvýšení rychlosti toku, což mělo za následek častější záplavy. Dnes se lidé snaží vrátit toky do svých původních koryt.

Projektování

Nabízíme:

  • Zpracování projektů na revitalizaci toku, výstavbu tůní a obnovu starých a budování nových rybníku
  • Poradenství a pomoc při získávání stavebních povolení
  • Poradenství a pomoc při získávání finančních prostředků

Realizace a údržba

Nabízíme:
  • Údržbu rybníku, zarybnění, poradenský servis pro extenzivní chov ryb.
  • Výsadbu a opravu břehových porostů včetně ozelenění hrází (výsadba soliter, zatravnění).
  • Odstraňování přestárlých porostů nepůvodních dřevin hlavně topolů s cílem posílit rozvoj původního stromového a keřového patra.
  • Následnou údržbu - zálivka, oprava zálivkových mís, odstraňování ochran a kotvení, výchovné řezy v průběhu růstu dřevin.
  • Výsadbu vrbových řízků z původních druhů keřových vrb.

    

nahoru