Václavice

Na obecní zeleň byl zpracovaný projekt na zvelebení už tak hezké obce. Na různých místech vznikly nové záhony plné barevných keřů a samozřejmě nebyly opomenuty ani stromy. Hned vedle návsi jsme vysázeli nádhernou alej z červenolistých javorů (Acer platanoides ´Crimson King´), další místa jsme rozšířili o lípy, hlohy a mnohé další dřeviny. Jednou z osazovaných lokalit bylo také dětské hřiště. Zde se nachází poměrně strmý svah, na kterém se špatně sekala tráva. Nejvhodnějším řešením bylo tedy osázet svah skalníkem vrbolistým (Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´), který vytvoří hustý pokryv půdy a abychom do té doby zabránili růstu trávy, natáhli jsme pod skalníky textilii proti prorůstání plevele. Na ní jsme nainstalovali kokosovou síť, díky které bude v prudkém svahu držet lépe mulčovací kůra. (Kotková, 2014)

Celkem se ošetřilo 50 vzrostlých stromů a pokácelo 90 ks dřevin. Vysázeli jsme zde 128 alejových stromů, 42 odrostků a 2 800 keřů.


Před samotnou výsadbou muselo dojít k rozsáhlejšímu kácení.Pokácena musela být z bezpečnostních důvodů také velká smuteční vrba.


V obci byly odstraněni jedinci smrku pichlavého.
Došlo také na výsadby záhonů okrasných keřů.

aktuality
Strmý svah vedle dětského hřiště byl osázen kvůli lepší údržbě skalníky.


U rodinné zástavby vznikl zelený pás.


Po celé obci byly pak vysázeny nové dřeviny, zde jsou to žlutě panašované javory,

   
červenolisté javory,                     hlohy,


sloupovité duby


a opět červenolisté javory.nahoruzpět...