Ošetřování stromů

Arboristika je komplexní péče o stromy. To zahrnuje řez stromů, instalaci vazeb korun stromů, konzervační ošetření dřevin, ochranu dřevin při stavebních činnostech, péči o památné stromy, povýsadbovou péči o novou výsadbu a v neposlední řadě i kácení dřevin.


Projektování, průzkumy

Nabízíme

 • zpracování projektů
 • posudky na zdravotní stav dřevin
 • zhodnocení provozní bezpečnosti
 • fytopatologické průzkumy
 • návrhy na pěstební opatření
 • poradenství a pomoc při získávání finančních prostředků, kalkulaci nákladů

 

Realizace a údržba

Nabízíme

 • řezy stromů
 • konzervační ošetření, které zahrnuje instalaci bezpečnostních vazeb a sanaci dutin
 • ochranu dřevin při stavebních činnostech
 • povýsadbovou péči
 • kácení dřevin
 • péči o památné stromy
Řez stromů / Konzervační ošetření / Ochrana dřevin při stavebních činnostech / Péče o památné stromy / Povýsadbová péče / Kácení dřevin / Fotogalerie


Řez stromů

Patří mezi základní arboristické zásahy. Používá se pro zlepšení zdravotního stavu a stability jedince, ale hlavně pro zlepšení poměrů zavětvení v koruně. Poskytujeme všechny typy řezů – pro mladé jedince řez výchovný, pro starší pak řezy zdravotní, bezpečnostní, aj.

nahoru

Konzervační ošetření

Tento termín označuje speciální ošetření stromů, jehož účelem je snaha o zpomalení či zastavení dalšího rozpadu či rozkladu nosných struktur dřevin (kmen, kosterní větve). Jeho cílem je zajištění provozní bezpečnosti stromu.
Paří sem bezpečnostní vazby a sanace dutin.

Bezpečnostní vazby korun stromů
Instalujeme volné i pevné bezpečnostní vazby.
Náš odborník nejprve zhodnotí skutečný stav stromu s přihlédnutím k těmto hlediskům:

 • taxon stromu a jeho specifické vlastnosti,
 • aktuální vitalita stromu,
 • požadavky na zajištění provozní bezpečnosti,
 • ekonomické hledisko,
 • následná péče o staticky jištěného jedince.

Poté podle typu oslabení biomechanické vitality (popř. poranění) navrhne vhodný typ bezpečnostní vazby, podpěry nebo jeli potřeba stabilizační řez. Typy oslabení biomechanické vitality:

 • dřeviny s podélnou trhlinou ve kmeni a k místu větvení,
 • dřeviny s otevřenou dutinou v místě vlastního větvení,
 • zdravé, nepoškozené stromy se staticky nebezpečným tlakovým větvením,
 • dřeviny s mechanicky poškozenými větvemi.

Volné vazby
Základní zásah při stabilizaci korun stromů. Provádí se u stromů s defektními typy větvení v koruně, u stromů napadených infekcí, apod. Bezpečnostní volné vazby patří mezi preventivní opatření tak, aby se předešlo významným redukcím koruny či jejich úplnému odstranění. Cílem je zajistit provozní bezpečnost stromů, aby se zamezilo statickému selhání stromu či pádu větví.
 
Z volných vazeb provádíme:

A. Systém vazeb COBRA  - patří mezi nedestruktivní typy vazeb, přičemž je považován v současnosti za nejpokročilejší systém vázání stromů. Svojí konstrukcí umožnuje velice rychlé provedení. Výhodou tohoto systému vazeb je schopnost automaticky se přizpůsobit zvětšujícímu se průměru kmene. Používáme několik typů vazba COBRA podle nosnosti:

 • U sytému COBRA standard se využívají lana o průměru 12 mm, které mají nosnost 2 tuny, a životnost přibližně 12 let. Nosnost časem klesá a po 12 letech již má nosnost pouhých 1,4 tuny. Tento systém je vhodné instalovat u větví do průměru 60 cm v místě větvení.
 • COBRA plus již využívá lana o průměru 14 mm, která mají nosnost 3,45 tun. Použití je vhodné u větví s průměrem nad 60 cm. Životnost této vazby je přibližně 15 let, kdy už klesá nosnost vazby na 2 tuny.
 • Sytém COBRA mini se využívá pro korekci růstu mladých stromů. Nosnost lan je 0,675 tun při průměru lan 8 mm.

B. Systém vazeb ARCO a FLORAPAS – je to spolehlivý a rychlý systém zabezpečení korun. Nosnost lan o průměru 14 mm je 3,45 tun. Tento způsob zaručuje šetrné ukotvení větví.
 
Pevné vazby
Tento typ vazeb se používá u již poškozený dřevin, kde už nejde pouze o preventivní opatření, ale vazby budou přímo ovlivňovat stabilitu stromu, ponesou určitou část váhy stromu na ocelových lanech. Tato vazba má více či méně destruktivní povahu, proto je nutné ji instalovat pouze tam kde je to nezbytně nutné.
Z pevných vazeb provádíme:

 • vázání korun kovovými objímkami a obručemi,
 • vázání korun lanovými objímkami s podkladnicemi,
 • vrtané vázání.

 
 
Sanace dutin
Konzervační opatření tohoto druhu se provádí u dutin ve kmenech a kosterních větvích stromu.

Provádíme sanace:

 • mechanické – zahrnují odstraňování rozloženého materiálu z dutin, otevírání větracích otvorů v odumřelých stěnách dutin,
 • chemické – to je napouštění stěn dutin chemickými prostředky za účelem inhibice (zamezení či omezení průběhu) aktivního pronikání dřevokazných hub,
 • speciální – vytváříme stříšky nad vtokovými otvory dutin, budujeme speciální konstrukce v korunách (bleskosvody) či v okolí stromů (zábrany vstupu do dutin).

nahoru

 Ochrana dřevin při stavebních činnostech

Provádíme několik typů ochran (dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech):

Ochrana kořenové zóny dřevin či celých ploch jejich vymezením – velmi účinné řešení spočívá v dodržení dostatečného odstupu od stromu, který je třeba zachovat. Při nesprávné činnosti může dojít k poškození či zničení vegetace, degradaci až zničení svrchní vrstvy půdy. Proto je nutné zabránit nežádoucímu zhutnění ve všech vrstvách půdního profilu. Ochranu provádíme pomocí oplocení. Chrání se především kořenová zóna mezi kmenem a okapovou linií (půdorysný průmět koruny), která je směrem ven zvětšená ještě o 1,5-2m (u pyramidálních dřevin až o 5 m), u ostatní zeleně je boční odstup 1,5 m.

Ochrana před chemickým znečištěním – dohlížíme na to, aby látky škodlivé pro rostliny (rozpouštědla, minerální oleje, kyseliny, louhy, soli, barvy, cementy, atd.) byly skladovány v dostatečné vzdálenosti od zeleně.

Dále kontrolujeme dodržení ochran před ohněm a tepelnými zdroji, před zamokřením a zaplavením, před mechanickým poškozením, ochranu při navážce půdy či prostorovém uvolnění stromů (ohrožení korní spálou), ochranu kořenového prostoru při snižování terénu či hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů.

nahoru

Péče o památné stromy

Naše organizace nabízí také péči o cenné památné stromy. Vyhlašování a péče o památné stromy se řídí zákonem 114/1992 Sb. a vyhláškou 395/1992 Sb.

Tyto dřeviny vynikají svým vzrůstem, věkem, jsou významnou krajinou dominantou, řadí se sem i zvláště cenné introdukované dřeviny a cenné historické dřeviny, které jsou pamětníky či památníky historie, nebo připomínají historickou událost, jsou s nimi spojeny báje a pověsti. Stromy s vysokým věkem mohou sloužit také jako genetický zdroj informací, jelikož jsou pozůstatkem původních populací dřevin v přírodě a je důležité zachovat jejich genofond pro budoucnost. 

Péče o tyto dřeviny je možné rozdělit do tří kategorií:
I. kategorie – památné stromy kmetského věku (zachování zdraví a vitality stromu po co možná nejdelší dobu),
II. kategorie – památné stromy zralého věku 200-400 let (intenzivní péče pro dosažení působivého efektu),
III. kategorie – památné stromy čekatelé nebo stromy mladého věku (péče pro dosažení plného působení a posléze i kmetského věku).

U tohoto druhu stromů provádíme jejich revizi s plány další péče, standardní i specifické zásahy (typ řezu, vazba koruny,…).
 

nahoru

Povýsadbová péče

U nových výsadeb provádíme povýsadbovou péči, která zahrnuje:

 • zálivku a hnojení,
 • péči o závlahovou mísu, kypření a odplevelování výsadeb,
 • výchovný řez korun mladých stromů,
 • pravidelnou kontrolu kotvení a jeho včasné odstranění,
 • ošetření mechanických poranění vzniklých při výsadbě a v prvních letech po ní,
 • ochranu před chorobami a škůdci.

nahoru

Kácení dřevin

Provádíme kácení dřevin a to jak kácení vcelku, tak postupné kácení, které provádí zkušení arboristé.
 
Dále provádíme přesazování vzrostlých dřevin, frézování pařezů likvidaci vzniklého biologického odpadu pomocí štěpkovačů.
 

nahoru

Fotogalerie


     
Instalace volných vazeb korun stromů.

    
Řez javorů ´´na hlavu´´.            Výchovný řez mladých hlohů.


Arboristické zásahy na plošině.

   
Sanace dutin.

          
Kácení směrové vcelku.              Volné vazby korun stromů. 

nahoruzpět...