Všechny aktuality

Na Podlesí bylo vysazeno 2000 rostlinek rozchodníku huňatého

aktuality

29.09.2020

Výsadba proběhla přírodní rezervaci Podlesí v chráněné krajinné oblasti Blaník.

Výsadba je součástí regionálního akčního plánu, který má zajistit, aby tato drobná dvouletá rostlina z naší přírody úplně nezmizela.  Rozchodník huňatý roste na rašelinných loukách s prameništi, na narušovaných místech s nezapojenou vegetací, kde je malá konkurence ostatních rostlin. Semena rozchodníku nevydrží v půdě dlouho, proto při zhoršení podmínek k růstu rychle z lokality vymizí.

Rozchodník huňatý byl dříve hojným druhem ve středních a horských polohách Čech a západní a severní Moravy. Je doloženo téměř 400 historických lokalit. V současnosti přežívá na posledních 4 lokalitách na Šumavě, v Krušných horách a na pomezí jižních a středních Čech.

Velmi rychlý a masový ústup druhu způsobila především změna managementu podmáčených luk. Přestalo se kosit a pást, nejsou udržovány stružky, zanikly méně používané cesty. To vedlo k zarůstání vhodných stanovišť a rozchodník nedokáže v zarostlé krajině přežít. Řada míst byla zlikvidována melioracemi a intenzifikací hospodaření, třeba rozoráváním rašelinných luk. Na úbytku druhu se mohla podílet i celková acidifikace prostředí v důsledku kyselých dešťů v 2. polovině 20. století.

Na podporu nejohroženější populace v národní přírodní památce Stročov byl letos v březnu schválen regionální akční plán. Kromě opatření přímo v NPP Stročov je jeho cílem i vytvoření náhradních populací na historických lokalitách. Jedním z míst, kde se v minulosti rozchodník huňatý vyskytoval a která je díky dlouhodobé péči ČSOP Vlašim pro jeho růst opět vhodná, je přírodní rezervace Podlesí v CHKO Blaník.

Nejvhodnější místa pro výsadbu v PR Podlesí jsou podél mělkých stružek, kolem kterých pracovníci ČSOP připravili plochy zbavené vegetace. Tyto plochy jsou vhodné nejen pro růst rozchodníku huňatého, ale i pro další ohrožené druhy rašelinných luk. Hned po úpravě ploch vysadila napěstované rostlinky rozchodníku pracovnice Botanického ústavu AV ČR. 

Přírodní rezervace Podlesí byla vyhlášena v roce 1993. V době vyhlášení zde byl pouze zbytek mokřadní louky a více než polovina současné rozlohy byla zarostlá nálety olší a v místech původních odvodnění i třtinou křovištní. Olše byly postupně vyřezány, pařezy vykopány, přerušily se hluboké odvodňovací rýhy, obnovily drobné stružky a celá louka se kosí. Výsledek se v průběhu několika let dostavil. Rezervace je v současné době jádrovým územím CHKO a její nejlepší mokřadní lokalitou. A zároveň i jednou z nejlepších přírodních lokalit Podblanicka. Celé území ZO ČSOP Vlašim rovněž vykoupila, aby bylo stabilizované i vlastnicky. 

Regionální akční plány pro ohrožené druhy živočichů a rostlin nemají specifickou zákonnou úpravu. Jsou zaměřeny především na kriticky ohrožené druhy, které jsou svým výskytem vázané pouze na určitý region anebo jsou tu bezprostředně ohrožené vyhynutím. Často se jedná o tzv. deštníkové druhy, jejichž ochrana zlepší podmínky pro další ohrožené druhy živočichů a rostlin.

Foto Barbora Čepelová

Zpráva převzata z www.ochranaprirody.cz

Autor: převzato
Kategorie: proběhlo
Projekt: ------